Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators gevestigd te Groningen en Delfzijl. Henkelman・Van Nimwegen is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Henkelman・Van Nimwegen mee wordt omgegaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 juni 2022. Henkelman・Van Nimwegen behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het beleid van Henkelman・Van Nimwegen inzake privacy, zal hierover een duidelijke kennisgeving op onze website worden geplaatst.

1. Persoonsgegevens verwerkt door Henkelman・Van Nimwegen

Henkelman・Van Nimwegen verwerkt persoonsgegevens die door u aan ons zijn verstrekt als sollicitant, (potentiële) cliënt, relatie, leverancier of wederpartij. Daarnaast verwerkt Henkelman・Van Nimwegen mogelijk persoonsgegevens die u niet zelf hebt verstrekt, maar die noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. Henkelman・Van Nimwegen gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

  • contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling van uw zaak;
  • contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen, seminars en andere evenementen;
  • persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
  • persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals uw contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij uw sollicitatie vermelde contactgegevens.

Onder contactgegevens wordt verstaan: uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, Burgerservicenummer, geslacht en nationaliteit.

2. Grondslag verwerking

Henkelman・Van Nimwegen verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

3. Doel van de verwerking

Henkelman・Van Nimwegen verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van onze juridische diensten. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht/zaak worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw zaak/opdracht. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden, in het kader van facturatie, in het kader van een sollicitatie en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden gevraagd.

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat Henkelman・Van Nimwegen uw persoonsgegevens verstrekt aan derden, voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is, dan wel indien deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

4. Bewaartermijnen

Henkelman・Van Nimwegen bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Op het moment dat u de toestemming om uw gegevens te verwerken intrekt, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd, tenzij dit Henkelman・Van Nimwegen op grond van een wettelijke bepaling niet is toegestaan. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

5. Rechten van betrokkenen

Eenieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Henkelman・Van Nimwegen. Ook heeft eenieder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Henkelman・Van Nimwegen zal zich op voorhand er wel van moeten verzekeren dat een dergelijk verzoek van de betrokkene afkomstig is.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eeadvocaten.nl. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen niet geldt indien de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Privacy verklaring Henkelman・Van Nimwegen – 3 – Hv N

Indien u vindt dat Henkelman・Van Nimwegen niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u om hierover contact met ons op te nemen. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

6. Beveiliging van persoonsgegevens

Henkelman・Van Nimwegen neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. De medewerkers die toegang hebben tot de verwerkte persoonsgegevens hebben bij aanvang van hun arbeidsovereenkomst allen een verklaring ondertekend, waarmee zij aangeven dat zij op de hoogte zijn van de AVG en tevens verklaren zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan.

7. Verwerkers

Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. Henkelman・Van Nimwegen kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van verwerkers (denk aan bijvoorbeeld onze ICTdienstverleners). Henkelman・Van Nimwegen heeft met bestaande dienstverleners verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de wettelijke vereisten.

8. Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Henkelman・Van Nimwegen of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Hiervoor maken we gebruik van google analytics. (Lees hier hoe Google informatie gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken.)