Kinderalimentatie

Er worden veel procedures gevoerd over kinderalimentatie. En die hebben het in zich om de onderlinge ouderrelatie te verslechteren. De advocaten van Henkelman • Van Nimwegen proberen dit te allen tijde te voorkomen. De twee pijlers daaronder: een correcte berekening en oog voor de belangen van álle betrokkenen.

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is de verplichting voor ouders om de kosten te betalen die een kind met zich meebrengt. Ouders zijn immers belast met de zorg voor hun kind. Tijdens een huwelijk voeden beide ouders normaliter samen hun kind op. De kosten die hiermee gepaard gaan worden door de partners samen betaald.

Gaan ouders uit elkaar, bijvoorbeeld door middel van een echtscheiding? Dan zijn beide ouders verplicht om naar draagkracht (‘pro rato’) in het levensonderhoud van hun kind te voorzien, totdat het kind 21 jaar is geworden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de behoefte, het te ontvangen kindgebonden budget, de draagkracht van de ouders en de mate waarin er omgang plaatsvindt.

Kinderalimentatie moet niet verward worden met partneralimentatie. Lees er meer over op onze pagina over alimentatie.

Ouderlijk gezag aanvragen

Kinderalimentatie tot 18 jaar

Tot het kind 18 jaar is, moet er altijd kinderalimentatie worden betaald. Ook als een kind een bijbaantje heeft. De betaling vindt plaats aan de verzorgende ouder. Heel soms werkt een kind al fulltime op 17-jarige leeftijd en zijn de inkomsten hoog genoeg om in het eigen levensonderhoud te voorzien. In dat geval kunt u de alimentatie met instemming van de verzorgende ouder beëindigen.

Komt u er samen niet uit? Dan kan de kinderalimentatie alleen door de rechter worden beëindigd.

Kinderalimentatie van 18 tot 21 jaar

Vanaf 18 jaar ontstaat er een bijzondere situatie: u heeft geen gezag meer over uw kind, maar er bestaat nog wel een onderhoudsverplichting. Vanaf 18 jaar moet de alimentatie aan het kind zelf worden betaald, ook al woont het kind nog thuis. U kunt dan natuurlijk wel met uw kind afspreken dat de alimentatie aan de ouder wordt betaald of dat het kind kostgeld betaalt.

Als uw kind genoeg eigen inkomsten heeft om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien, kunt u in onderling overleg met uw kind afspreken om de kinderalimentatie te verlagen of beëindigen. Als uw kind het daar niet mee eens is, moet de rechter beslissen. Het is belangrijk om procedures hierover te voorkomen, aangezien het kind formeel als procespartij wordt gezien. Van een procedure tussen ouder en kind wordt namelijk niemand gelukkig: het maakt veel emoties los. Gaat uw kind op kamers, dan betaalt u de alimentatie aan uw kind.

Anders dan bij partneralimentatie vervalt uw onderhoudsverplichting niet als uw kind gaat samenwonen. Heeft de partner van uw kind een hoog inkomen? Uw kind kan dan eventueel geen behoefte meer hebben aan kinderalimentatie, maar dat wordt niet snel aangenomen.

Scheidingsmediators Groningen

Geen alimentatieverplichting vanaf 21 jaar

Vanaf 21 jaar eindigt de verplichting tot het betalen van kinderalimentatie. Daarop wordt niet vaak een uitzondering gemaakt, maar bijvoorbeeld wel als het kind niet kan werken door een verstandelijke of lichamelijke handicap en geen (aanvullende) uitkering ontvangt.

Ook als uw kind vanaf het 21e jaar nog een studie volgt, bent u niet meer onderhoudsplichtig. De rechter oordeelt dan standaard dat een kind door middel van werk in het eigen levensonderhoud kan en moet voorzien.

Studiefinanciering en ouderbijdragen

DUO stelt een ouderbijdrage vast. Als ouder bent u niet verplicht om deze bijdrage te betalen. Maar omdat ervan uit wordt gegaan dat u de ouderbijdrage wél betaalt, ontvangt uw kind daardoor een lagere of geen aanvullende beurs. Stopt de alimentatie en wordt er ook geen ouderbijdrage betaald? Een kind moet dan soms zijn of haar studie afbreken. Als er voldoende draagkracht is, blijven de meeste ouders meebetalen aan de studie totdat deze is afgerond.

Afspraak: toch kinderalimentatie na 21 jaar

Bij een echtscheiding komt het soms voor dat de ouders in het echtscheidingsconvenant vastleggen dat de alimentatie doorloopt nadat het kind 21 jaar is geworden, zolang het kind met redelijke resultaten een studie volgt. Zij komen dan meestal overeen dat dit een eigen recht voor het kind vormt (‘derdenbeding’). In dat geval kan een kind ook na het 21e jaar aanspraak maken bij zijn ouders op een bijdrage voor levensonderhoud en studie.

Vrijblijvende kennismaking

De advocaten van Henkelman • Van Nimwegen kunnen u bijstaan in het berekenen en vaststellen van zowel kinderalimentatie als partneralimentatie. Komt u uit de regio Groningen, Delfzijl en Winschoten en wilt u vrijblijvend kennismaken met mr. Edwin Henkelman of mr. Eveline van Nimwegen? Neem gerust contact met ons op om een kennismakingsgesprek in te plannen.