Algemene Voorwaarden

waaronder Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators
haar diensten en/of werkzaamheden verricht

Artikel 1 – Algemeen

 1. Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators is de naam van het samenwerkingsverband tussen het advocatenkantoor van mr. E. Henkelman en mr. A.E. van Nimwegen, die hun diensten en/of werkzaamheden als zelfstandige ondernemer in de rechtsvorm eenmanszaak verrichten. Naast deze twee zelfstandig wekende advocaten kunnen één of meerdere andere advocaten, al dan niet in loondienst, werkzaam zijn binnen het kantoor.
 2. Alle diensten en/of werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht. Slechts de advocaat die de opdracht heeft aangenomen is gebonden. Hij zendt een bevestiging van de opdracht aan de opdrachtgever. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. De behandelend advocaat werkzaam bij Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators heeft te allen tijde het recht de overeengekomen opdracht om hem moverende redenen te beëindigen, alsmede is hij of zij bevoegd om de rechtsverhouding met de cliënt op te zeggen indien naar zijn/haar oordeel sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie met de cliënt, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.
 4. De behandelend advocaat werkzaam bij Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators is niet verplicht om een aanwijzing van de cliënt op te volgen indien dit naar haar oordeel in strijd zou zijn met een goede behandeling van de zaak en/of met de voor advocaten geldende gedragsregels, wetten en verordeningen.
 5. De cliënt dient alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden van belang zijnde gegevens en informatie aan de behandelend advocaat werkzaam bij Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators te verstrekken. De cliënt staat jegens de behandelend advocaat werkzaam bij Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en informatie. De cliënt zal de behandelend advocaat werkzaam bij Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators steeds onverwijld informeren over alle feiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen wijziging van zijn adres- en contactgegevens.
 6. Voor een optimale behandeling van de zaak van de cliënt heeft iedere advocaat van Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators toegang tot alle gegevens en informatie van de cliënt en van zijn zaak. De advocaten van Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators zijn bevoegd om deze gegevens en informatie van de cliënt en van zijn zaak in te zien en met elkaar te bespreken, en zij zijn tevens bevoegd om afspraken te maken over onderlinge waarneming bij (eventuele) verhindering van de behandelend advocaat.

Artikel 2 – Gefinancierde rechtshulp en eigen bijdrage

 1. Indien de advocaat zulks met de opdrachtgever overeenkomt en voor zover dit binnen de bepalingen van de Wet rechtsbijstand on- en minvermogenden mogelijk is, zal hij namens de opdrachtgever een verzoek om toepassing van gefinancierde rechtshulp indienen bij de competente Raad voor Rechtsbijstand.
 2. Indien de Raad voor Rechtsbijstand positief beslist op dit verzoek is de opdrachtgever voor het honorarium van de advocaat slechts een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage verschuldigd. Deze dient rechtstreeks aan de advocaat te worden voldaan.
 3. De Raad voor Rechtsbijstand wijst een verzoek om gefinancierde rechtshulp slechts voorwaardelijk toe. Bij beëindiging van de werkzaamheden zal de Raad voor Rechtsbijstand aan de hand van de (financiële) uitkomsten van de diensten en/of werkzaamheden waarvoor de toevoeging is afgegeven, beoordelen of het verzoek om gefinancierde rechtshulp definitief wordt toegewezen. Indien de Raad voor Rechtsbijstand vervolgens het verzoek om gefinancierde rechtshulp afwijst zullen de door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever verrichte diensten en/of werkzaamheden conform het onder 3.1 bepaalde verricht worden, met dien verstande dat de door de opdrachtgever in eerste instantie voldane eigen bijdrage in mindering zal worden gebracht op de (eind)declaratie.

Artikel 3 – Standaarduurtarief

 1. Indien geen toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand is afgegeven, dan wel deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt ingetrokken, verricht de advocaat zijn diensten en/of werkzaamheden tegen een honorarium gebaseerd op het in de periode waarin de diensten of
andere werkzaamheden zijn verricht geldende standaarduurtarief exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk een andere wijze van honorering is overeengekomen.
 2. De in het eerste lid genoemde periode loopt telkens een halfjaar en vangt aan op 1 januari en 1 juli van ieder jaar. Het standaarduurtarief wordt elk halfjaar op 1 januari en op 1 juli herzien.

Artikel 4 – Voorschotdeclaratie en verschotten

 1. De advocaat maakt een ruwe schatting van zijn werkzaamheden in de eerste kalendermaand na acceptatie van de opdracht, zijn daarop gebaseerde honorarium en de in het kader van de opdracht te verwachten verschotten, verhoogd met omzetbelasting. Op basis van deze ruwe schatting zendt de advocaat een voorschotdeclaratie aan de opdrachtgever. 
 2. Verschotten zijn onder andere deurwaarderskosten, griffierechten en procureurskosten.
 3. Indien voor de opdrachtgever een verzoek om gefinancierde rechtshulp wordt gedaan zal de advocaat de opdrachtgever een voorschotdeclaratie voor de vermoedelijke eigen bijdrage doen toekomen.
 4. De advocaat zal zijn diensten en/of werkzaamheden niet eerder aanvangen, casu quo voortzetten dan dat de opdrachtgever deze voorschotnota heeft voldaan, dan wel de advocaat gemachtigd heeft om voornoemde gelden middels een automatische incasso op de betaalrekening van de opdrachtgever betaalbaar te krijgen. 

Artikel 5 – Maandelijkse declaratie

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zendt de advocaat na afloop van iedere kalendermaand aan de opdrachtgever een declaratie van de in die maand aan de opdracht bestede tijd tegen het standaarduurtarief en van de in die maand aan de advocaat in het kader van de opdracht in rekening gebrachte verschotten, verhoogd met omzetbelasting. 
 2. De over die maand aan de opdrachtgever gezonden voorschotdeclaratie wordt met deze maandelijkse declaratie verrekend en er wordt een nieuwe voorschotdeclaratie voor de geschatte werkzaamheden en verschotten in de volgende maand berekend. 

Artikel 6 – Betalingstermijn, opschortingsrecht en vertragingsrente

 1. De opdrachtgever dient de hem gezonden (voorschot)declaratie binnen vijf dagen na declaratiedatum aan de advocaat te betalen. 
 2. De advocaat kan zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht opschorten, wanneer de opdrachtgever de (voorschot)declaratie niet binnen tien dagen na declaratiedatum heeft betaald. Deze opschorting zal voortduren zolang de opdrachtgever de declaratie onbetaald laat.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden, in verzuim en heeft de advocaat vanaf die dag recht op een vertragingsrente van 1% per maand of een gedeelte van een maand, verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning is de opdrachtgever een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd. Indien de vordering ter incasso is uitbesteed, is de opdrachtgever tevens de incassokosten verschuldigd, welke minimaal vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag bedragen, onverminderd de bevoegdheid van de advocaat om in plaats daarvan vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte incassokosten te vorderen. 

Artikel 7 – Derdengelden

 1. Indien Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators via de Stichting derdengelden Henkelman Advocatuur gelden die bestemd zijn voor de opdrachtgever onder zich houdt, dan is Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators bevoegd de door de opdrachtgever onbetaald gelaten declaratie(s) met deze gelden te verrekenen, ongeacht of de betalingstermijn van de openstaande declaratie(s) is verstreken.

Artikel 8 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten en/of tekortkomingen, begaan bij de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden door één of meer van de advocaten van Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators en/of degenen die voor hen diensten en/of werkzaamheden verrichten, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.
 2. Iedere advocaat van Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 9 – Toepasselijkheid klachten- en geschillenregeling

 1. Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators hanteert een interne Klachten- en Geschillenregeling. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators.
 2. De klachten en geschillenregeling is van toepassing op de werkzaamheden die Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators voor de opdrachtgever verricht. De toepasselijkheid van deze regeling wordt schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.
 3. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, legt hij zijn bezwaren eerst voor aan de behandelende advocaat. De klachtenregeling van Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators dient bij de behandeling van de klacht als leidraad. De opdrachtgever dient zijn klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.

Artikel 10 – Reikwijdte, toepasselijk recht en competente rechter

 1. Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van de advocaten van Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators, maar ook ten behoeve van haar huidige en vroegere werknemers, en eventuele stagiaires.
 2. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en één of meer van de advocaten van Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators wordt beheerst door het Nederlands recht.
 3. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Henkelman・Van Nimwegen | Familierecht Advocaten & Mediators voortvloeien kunnen, voor zover artikel 9 van deze voorwaarden niet van toepassing is, ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, welke door partijen nadrukkelijk bevoegd wordt verklaard om van het geschil kennis te nemen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtsgeldig zijn vernietigd, dan heeft deze vernietiging geen gevolgen van de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.